IndexCopernicus™ Authors Information
Effect of cis-9, trans-11-conjugated linoleic acid on cell cycle of gastric adenocarcinoma cell line (SGC-7901).
Jia-Ren Liu, Bai-Xiang Li, Bing-Qing Chen, Xiao-Hui Han, Ying-Ben Xue, Yan-Mei Yang, Yu-Mei Zheng, Rui-Hai Liu
World J Gastroenterol 2002; 8(2):224-229
ICID: 867530
IC™ Value: 6.50
Author's profile available for:
  • Jia-Ren Liu - click here