IndexCopernicus™ Authors Information
Recurrent ceruminous adenocarcinoma of the external auditory canal.
Antonios Tzagaroulakis, John Pasxalidis, Nikolaos Papadimitriou, Aggeliki Boussiotou, Thomas Nikolopoulos, Stauros Korres, Eleutherios Ferekidis
ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 2003; 65(5):300-302
ICID: 478268
IC™ Value: 6.44
Author's profile available for:
  • Stauros Korres - click here