IndexCopernicus™ Authors Information
Human mesenchymal stem cells xenografted directly to rat liver are differentiatedinto human hepatocytes without fusion.
Yasushi Sato, Hironobu Araki, Junji Kato, Kiminori Nakamura, Yutaka Kawano, Masayoshi Kobune, Tsutomu Sato, Koji Miyanishi, Tetsuji Takayama, Minoru Takahashi, Rishu Takimoto, Satoshi Iyama, Takuya Matsunaga, Seiji Ohtani, Akihiro Matsuura, Hirofumi Hamada, Yoshiro Niitsu
BLOOD 2005; 106(2):756-763
ICID: 475004
IC™ Value: 19.78
Author's profile available for:
  • Masayoshi Kobune - click here