IndexCopernicus™ Authors Information
PDX-1 protein is internalized by lipid raft-dependent macropinocytosis.
Hirofumi Noguchi, Shinichi Matsumoto, Teru Okitsu, Yasuhiro Iwanaga, Yukihide Yonekawa, Hideo Nagata, Masayuki Matsushita, Fan-Yan Wei, Hideki Matsui, Kohtaro Minami, Susumu Seino, Yumi Masui, Shiroh Futaki, Koichi Tanaka
Cell Transplant 2006; 14(9):637-645
ICID: 474581
IC™ Value: 13.48
Author's profile available for:
  • Hirofumi Noguchi - click here