IndexCopernicus™ Authors Information
Molecular detection of FUS-CREB3L2 fusion transcripts in low-grade fibromyxoidsarcoma using formalin-fixed, paraffin-embedded tissue specimens.
Atsuji Matsuyama, Masanori Hisaoka, Shohei Shimajiri, Tomayoshi Hayashi, Tetsuo Imamura, Tsuyoshi Ishida, Masaharu Fukunaga, Toshiyuki Fukuhara, Hiroshi Minato, Takashi Nakajima, Suguru Yonezawa, Makoto Kuroda, Fumio Yamasaki, Satoshi Toyoshima, Hiroshi Hashimoto
Am J Surg Pathol 2006; 30(9):1077-1084
ICID: 465088
IC™ Value: 14.38
Author's profile available for:
  • Masanori Hisaoka - click here