IndexCopernicus™ Authors Information
TRIM30 alpha negatively regulates TLR-mediated NF-kappa B activation by targeting TAB2 and TAB3 for degradation.
Mude Shi, Weiwen Deng, Enguang Bi, Kairui Mao, Yongyong Ji, Guomei Lin, Xiaodong Wu, Zhiyun Tao, Zhenhu Li, Xinfen Cai, Shuhui Sun, Charlie Xiang, Bing Sun
Nat Immunol 2008; 9(4):369-377
ICID: 862292
IC™ Value: 2.00
Author's profile available for:
  • Bing Sun - click here