IndexCopernicus™ Authors Information
Dynamic programmed death 1 expression by virus-specific CD8 T cells correlates with the outcome of acute hepatitis B.
Zheng Zhang, Ji-Yuan Zhang, E John Wherry, Bo Jin, Bin Xu, Zheng-Sheng Zou, Shu-Ye Zhang, Bao-Sen Li, Hui-Feng Wang, Hao Wu, George K K Lau, Yang-Xin Fu, Fu-Sheng Wang
Gastroenterology 2008; 134(7):0
ICID: 861975
IC™ Value: 2.00
Author's profile available for:
  • George K K Lau - click here