Regulamin
 • Właśnie wnioskujesz o rozpoczęcie procesu rejestracji swojego czasopisma w bazie Index Copernicus Journals Master List. Twój wniosek zostanie rozpatrzony przez administratorów serwisu Index Copernicus. Następnie otrzymasz pozytywną lub negatywną odpowiedź na Twój wniosek. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, zostanie Tobie przyznane prawo do wprowadzenia oraz przetwarzania danych o czasopiśmie w ramach serwisu Index Copernicus International. Index Copernicus nie ma obowiązku umieszczenia czasopisma w bazie ICI Journals Master List, tym samym zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji czasopism z uzasadnionych przyczyn.
 • Aby rejestracja przebiegła prawidłowo użytkownik, jako swój log-in w systemie powinien podać adres swojej poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło, które będzie znane tylko użytkownikowi. Adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji, będzie jednocześnie identyfikatorem użytkownika w systemie i będzie służył każdorazowo do zalogowania się do systemu Index Copernicus Journals Master List. Hasło wprowadzone przez użytkownika powinno być znane tylko jemu. Użytkownik akceptując niniejsze wytyczne oświadcza jednocześnie, że nie będzie udostępniał swojego hasła do systemu osobom trzecim i będzie korzystał ze swojego konta osobiście.
 • Index Copernicus został stworzony w celu lepszego i skuteczniejszego wykorzystywania informacji naukowych w praktyce. W celu zapewnienia i utrzymania wysokiego poziomu merytoryczności i spójności serwisu, jak również w celu zapewnienia poszanowania praw innych użytkowników i osób trzecich, zarejestrowani użytkownicy serwisu Index Copernicus powinni ściśle przestrzegać poniższych wytycznych. Każdy materiał, który jest uważany za niezgodny z tymi wytycznymi może być częściowo lub całkowicie usunięty przez administratora serwisu Index Copernicus, bez uprzedniego powiadomienia.
 • W niniejszym dokumencie pojęcie - materiał oznacza: jakąkolwiek treść w szczególności w formie tekstu, wideo, grafiki, dźwięku, opublikowaną przez użytkownika w serwisie Index Copernicus.
 • Zaakceptowanie i późniejsze przestrzeganie niniejszych wytycznych jest obowiązkowe, aby dokonać rejestracji i móc w pełni korzystać z serwisu Index Copernicus. W każdym przypadku, użytkownicy (osoby fizyczne lub osoby prawne) publikując materiały w serwisie Index Copernicus lub przekazując je poprzez jakiekolwiek narzędzia komunikacyjne, akceptują, w zakresie określonym przez przepisy prawa, pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek, bezpośrednie lub pośrednie, naruszenie praw osób trzecich i związanych z tym następstw prawnych (np. naruszenie czyjejś własności intelektualnej, praw autorskich czy praw człowieka). Mimo tego, że administrator serwisu Index Copernicus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały umieszczane w serwisie przez użytkowników, to jednak, jak opisano poniżej, jest zobowiązany do podejmowania działań, w celu zminimalizowania zawartości nieodpowiednich materiałów w serwisie Index Copernicus. W przypadkach jednoznacznie udowodnionego naruszenia czyichś praw, administrator podejmie niezbędne działania celem usunięcia nieodpowiednich materiałów z serwisu, bez zbędnej zwłoki.
 • WYTYCZNE:
  • Użytkownicy serwisu Index Copernicus powinni publikować lub przekazywać jedynie materiały, które są istotne i bezpośrednio związane z celem działalności serwisu INDEX COPERNICUS;
  • Materiały opublikowane lub przekazane do serwisu nie mogą być niezgodne z prawem, szkodliwe, obraźliwe, napastliwe, oszczercze, wulgarne, obsceniczne, godzące w prywatne życie innych ludzi, nienawistne, rasistowskie lub naruszające dobra osobiste osób trzecich w jakikolwiek inny sposób;
  • W szczególności materiał nie może;
   • zawierać treści propagujących lub zachęcających do przemocy, treści pornograficznych lub innych treści stanowiących poważne naruszenie godności ludzkiej;
   • zawierać treści nawołujących do popełniania przestępstw;
   • zawierać treści propagujących dyskryminację, nienawiść lub przemoc na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym, światopoglądowym, wyznaniowym czy religijnym;
   • zawierać treści propagujących komunizm, nazizm, terroryzm i zbrodnie wojenne lub kwestionować istnienia zbrodni przeciwko ludzkości;
   • zawierać treści naruszających prawa własności intelektualnej innych osób (np. licencje, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, itp.);
   • być umieszczany w celach komercyjnych użytkownika;
  • Materiały opublikowane lub przekazywane w serwisie nie mogą naruszać postanowień Karty Praw Podstawowych (Dz. U. Unii Europejskiej C 303/1) oraz innych fundamentalnych praw i wolności obywatelskich.
  Na podstawie powyższych wytycznych, administrator serwisu INDEX COPERNICUS zastrzega sobie prawo do nie publikowania określonych materiałów (wymienionych w pkt. 3 i 4 wytycznych) lub, jak wspomniano wcześniej, do ich usuwania w części lub w całości. W celu ochrony przed nadużyciami lub zachowaniami, które mogą zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie serwisu Index Copernicus, administrator zastrzega sobie prawo do, ograniczenia dostępu niektórych użytkowników (lub kategorii użytkowników) do serwisu lub w przypadkach skrajnych, do skasowania konta użytkownika, który dopuścił się nadużycia, bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownicy, których sprawa dotyczy, zostaną poinformowani o takich działaniach.
  Ograniczenie dostępu lub skasowanie konta może nastąpić, w szczególności, w następujących przypadkach:
  • publikacji lub przekazania w serwisie INDEX COPERNICUS materiałów niezgodnych z przepisami prawa i wytycznymi opisanymi w niniejszym dokumencie;
  • działań zaburzających normalne funkcjonowanie systemu lub zakłócających korzystanie z serwisu przez pozostałych użytkowników (np. działania generujące zbyt wysoki poziom przesyłania wiadomości e-mail, spamu, itp.).
 • Niezależnie od podejmowanych działań w celu uniknięcia wyżej wymienionych sytuacji, w serwisie mogą znajdować się, tymczasowo, materiały opublikowane przez użytkowników, nie odpowiednie i nie adekwatne do celu działania serwisu. W celu zminimalizowania występowania takich materiałów w serwisie, INDEX COPERNICUS oferuje, we wszystkich dostępnych modułach serwisu, system "kontroli jakości użytkownika". Mechanizm ten daje użytkownikom możliwość oflagowania (oznaczenia) materiałów, które uznają za nieodpowiednie i uzasadnienia swojego działania. Jednakże członkowie, którzy uważają, że zostali urażeni lub stali się ofiarą naruszenia wynikającego z materiału opublikowanego w serwisie Index Copernicus powinni skontaktować się bezpośrednio z danym użytkownikiem w celu rozwiązywania problemu. Administrator serwisu Index Copernicus może interweniować samodzielnie jedynie w przypadkach, gdy uszczerbek lub pogwałcenie praw może być jednoznacznie ustalone na podstawie obiektywnych przesłanek.
 • Materiały opublikowane lub przesyłane do serwisu Index Copernicus przez użytkowników podlegają kontroli następczej (ex post) oraz w niektórych przypadkach kontroli uprzedniej (ex ante). Oznacza to, że w większości przypadków materiały są wyświetlane natychmiast po odpowiednim działaniu użytkownika, bez ich przeglądu przez administratora serwisu Index Copernicus. Jednakże, materiały podlegają weryfikacji i mogą być edytowane w celu usunięcia wszelkich treści, niezgodnych z niniejszym dokumentem. Jeżeli omawiana sytuacja ma miejsce, usunięty tekst będzie wyraźnie wskazany przez zastosowanie wielokropka (...).
 • Niezależnie od zastosowanej kontroli oraz niniejszych wytycznych, administrator serwisu Index Copernicus, jak wspomniano powyżej, nie ponosi odpowiedzialności za materiały publikowane przez użytkowników na stronie lub przesyłane za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych, jakie oferuje serwis. O ile nie zostanie to stwierdzone wprost, materiałów opublikowanych przez użytkowników w serwisie Index Copernicus lub przesłanych za pośrednictwem oferowanych narzędzi komunikacyjnych, nie uważa się za zatwierdzone przez administratora serwisu Index Copernicus i nie powinny być one traktowane, jako oświadczenie lub dokument zespołu Index Copernicus. Index Copernicus nie gwarantuje ich dokładności i rzetelności, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.
 • Każdy egzemplarz czasopisma wysyłany do Index Copernicus Journals Master List celem jego rejestracji, staje się własnością Index Copernicus sp. z o.o. Index Copernicus ma prawo do wykorzystywania wysyłanych czasopism w procesie ewaluacji nauki, bez obowiązku informowania wydawcy lub jakiejkolwiek instytucji współpracującej z czasopismem.
Copyright © 2017 Index Copernicus Sp. z o. o. || Kontakt